Meyerophytum meyeri (SB1230) #1778.7

$2.00

Catalog #1778.7 – var. holgatense

OUT OF STOCK

Description

meyeri v holgatense SB1230 Holgat, tiny round shiny leaf

Additional information

Type

Seeds(20-30), Plant(1)